Vedtægter Ebeltoft Distriktsråd

Gældende fra 8. marts 2019

§ 1 - Navn og hjemsted

Ebeltoft Distriktsråd dækker Ebeltoft-området afgrænset ved nuværende Ebeltoft skoledistrikt i  Syddjurs kommune.

 

§ 2 - Formål

Ebeltoft Distriktsråd har til formål at:

 • være talerør for beboere, institutioner, foreninger og virksomheder i Ebeltoft skoledistrikt
 • bevare lokalområdet
 • fremme og styrke udviklingen i lokalområdet Ebeltoft

Dette kan ske gennem koordinering, konstruktiv kommunikation, synliggørelse og iværksættelse af udviklende initiativer.


§ 3 - Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Ebeltoft Distriktsråds øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i februar/marts måned.

Alle borgere i Ebeltoft skoledistrikt indkaldes til generalforsamlingen ved annoncering i den lokale avis eller anden orientering med minimum 14 dages varsel.

Alle stemmeberettigede borgere i Ebeltoft skoledistrikt er valgbare og har stemmeret til generalforsamlingen.

Der kan alene stemmes med én fuldmagt. Fuldmagtstager skal have stemmeret og kan alene stemme på vegne af én fuldmagtsgiver.

Den årlige generalforsamling indeholder som minimum følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for Ebeltoft Distriktsråd
 4. Valg af bestyrelse i Ebeltoft Distriktsråd samt suppleanter
 5. Valg af revisor
 6. Behandling af indkomne forslag (alle forslag skal være formanden i hænde senest d. 1. februar)
 7. Eventuelt
   

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Ved generalforsamlingen skal deltagere dokumentere, at de er bosiddende i Ebeltoft skoledistrikt, og fuldmagter skal ligeledes være vedlagt dokumentation for, at fuldmagtsgiver er bosiddende i Ebeltoft skoledistrikt.

 

§ 4 - Valg

Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer afgøres på generalforsamlingen med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

 

§ 5 - Bestyrelsen

Bestyrelsen for Ebeltoft Distriktsråd består af 9 personer, som vælges for to år på den årlige generalforsamling, således at der i ulige år vælges fem personer og lige år vælges fire personer. Desuden vælges 2 suppleanter for et år, der indtræder i bestyrelsen ved længerevarende forfald fra et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen forestår den daglige drift af Distriktsrådet, herunder mødeindkaldelser, videreformidling af inspiration og viden til gavn for lokalområdets udvikling, varetagelse af kommunikation og kontakt til Syddjurs kommunes byråd, administration, øvrige Distriktsråd i Syddjurs kommune samt andre relevante opgaver.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov til at varetage udviklingsopgaver og afvikling af konkrete arrangementer og initiativer.

Distriktsrådet tegnes af formanden eller næstformanden og et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan tildele prokura.

 

§ 6 - Økonomi

Regnskabsåret for Ebeltoft Distriktsråd er kalenderåret.

 

§ 7 - Ophør

Beslutning om ophør af Ebeltoft Distriktsråd kan besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer,

I tilfælde af ophør skænkes eventuel formue til et almennyttigt formål i Ebeltoft skoledistrikt efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

 

§ 8 - Ikrafttrædelse
Ovenstående vedtægter træder i kraft ved den ekstraordinære generalforsamling d. 7. marts 2019 og er gældende fra d. 8. marts 2019.

 

Bestyrelsens underskrift                        Dirigentens underskrift
Dato                                    Dato