Vedtægter

§ 1 - Navn og hjemsted

Ebeltoft  Distriktsråd  dækker Ebeltoft-området  afgrænset  ved  nuværende Ebeltoft skoledistrikt i  Syddjurs kommune.

§ 2 - Formål
Ebeltoft Distriktsråd har til formål at:

  • være talerør for beboere, institutioner, foreninger og virksomheder i Ebeltoft skoledistrikt.
  • bevare lokalområdet.
  • fremme og styrke udviklingen i lokalområdet Ebeltoft.

Dette kan ske gennem koordinering, konstruktiv kommunikation, synliggørelse og iværksættelse af udviklende initiativer.

§ 3 - Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er Ebeltoft Distriktsråds øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i februar/marts måned.

Alle borgere i Ebeltoft lokalområde indkaldes til generalforsamlingen ved annoncering i den lokale avis eller anden orientering med minimum 14 dages varsel.

Alle stemmeberettigede borgere og foreninger i Ebeltoft skoledistrikt har stemmeret til generalforsamlingen.

Den årlige generalforsamling indeholder som minimum følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsens årsberetning,
  2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget for Ebeltoft Distriktsråd,
  3. Valg af bestyrelse i Ebeltoft Distriktsråd, samt suppleanter,
  4. Valg afrevisor,
  5. Behandling af indkomne forslag (alle forslag skal være formanden i hænde senest den I .februar)
  6. Eventuelt

§ 4 - Arrangementer
Udover generalforsamlingen afvikles fællesmøder eller andre arrangementer efter behov. Disse indkaldes med  min. 7 dages varsel. Fællesmøder  er åbne for alle borgere  og foreninger i skoledistriktet Ebeltoft.

§ 5 - Valg
Valg og afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer afgøres på generalforsamlingen med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

§ 6 - Bestyrelsen
Bestyrelsen for Ebeltoft Distriktsråd består af 7 personer, som vælges for to år på den årlige generalforsamling, således at der i ulige år vælges tre personer og lige år vælges 4 personer. Desuden vælges 2 suppleanter for et år, der indtræder i bestyrelsen ved længerevarende forfald fra et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen forestår den daglige drift af Distriktsrådet, herunder mødeindkaldelser, videreformidling af inspiration og viden til gavn for lokalområdets udvikling, varetagelse af kommunikation og kontakt til Syddjurs kommunes byråd, administration, øvrige Distriktsråd i Syddjurs kommune samt andre relevante opgaver.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov til at varetage udviklingsopgaver og afvikling af konkrete arrangementer og initiativer.

Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden.

Distriktsrådet tegnes af formanden eller næstformanden og et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan tildele prokura.

§ 7 - Økonomi
Regnskabsåret fur Ebeltoft Distriktsråd er kalenderåret. Ved regnskabsårets udgang fremlægges et årsregnskab med revisionspåtegning til generalforsamlingens godkendelse.

§ 8 - Ophør
Beslutning om ophør af Ebeltoft Distriktsråd kan besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer,

I tilfælde af ophør skænkes eventuel formue til et almennyttigt formål i Ebeltoft skoledistrikt efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

§ 9 - Ikrafttrædelse
Ovenstående vedtægter , der er de oprindelige fra stiftende generalforsamling den 16. august 2011 med ændringer på den ordinære generalforsamling den 28. november  2013, træder ikraft efter generalforsamlingen  i 2013, således at første regnskabsår  efter dette bliver fra 1/10 2013 til 3 1/12 2014, samt at næste generalforsamling bliver i februar/marts 2015.